Menu Mijn account

Gebruikersvoorwaarden

Home > Gebruikersvoorwaarden

Artikel 1.
Deze Gebruikersvoorwaarden tussen jou als gebruiker van de Nationale Rijles App -website en/of –applicatie en de Nationale Rijles App. Door gebruik van de Nationale Rijles App –website of/en -applicatie geef je aan akkoord te zijn met deze Gebruikersvoorwaarden.

Artikel 2.
Deze Gebruikersvoorwaarden gelden als:

a. Je de Nationale Rijles App -website bezoekt;

b. Je je aanmeld en registreert voor de gratis Nationale Rijles App -applicatie.

Artikel 3.
Bij aanmelding voor de Nationale Rijles App -applicatie gebruikt je je e-mailadres en een strikt persoonlijk wachtwoord om toegang te krijgen tot de Nationale Rijles App -applicatie. Je moet het persoonlijke wachtwoord zorgvuldig bewaren en geheim houden. Je mag het wachtwoord niet verspreiden of met anderen delen.

Artikel 4.
Voor sommige gedeeltes van de Nationale Rijles App -applicatie geldt dat je een inhoudelijke bijdrage kunt plaatsen. Dit is alleen mogelijk als je je hebt geregistreerd en ingelogd bent.

Artikel 5.
Als je het vermoeden hebt, dat je inloggegevens, als bedoeld in artikel 3 bij een onbevoegde derde bekend (kunnen) zijn, moet je de Nationale Rijles App daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen via het contactformulier. Wij zullen je dan zo spoedig mogelijk nieuwe inloggegevens toesturen.

Artikel 6.
Je mag de Nationale Rijles App –website en/of -applicatie alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De Nationale Rijles App -applicatie staat tevens open voor bijdragen van gebruikers naar aanleiding van ervaringen. Een bijdrage van een deelnemer geeft uitsluitend de mening van deze deelnemer weer en is niet noodzakelijkerwijs de mening van de Nationale Rijles App.

Artikel 7. 
Nationale Rijles App beheert de Nationale Rijles App –website en/of -applicatie. Wij kunnen bijdragen van deelnemers op naleving van deze Gebruikersvoorwaarden controleren. Wij controleren, al naar gelang de inhoud van de bijdrage:

Artikel 8.
De Nationale Rijles App behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze voorwaarden. Wij kunnen deelnemers die deze Gebruikersvoorwaarden overtreden, uitsluiten van verder gebruik van de Nationale Rijles App -website en/of –applicatie.

Artikel 9.
Door gebruik te maken van de Nationale Rijles App –website en/of -applicatie geef je de Nationale Rijles App toestemming om je bijdrage te gebruiken in onze uitingen c.q. publicaties.

Artikel 10.  
Zonder onze voorafgaande toestemming mag je geen bijdragen van de Nationale Rijles App –website en/of -applicatie kopiëren, bewerken of publiceren, of samenvattingen of overzichten van de bijdragen aan de Nationale Rijles App –website en/of -applicatie publiceren. Dat mag ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks.

Artikel 11.
Je bent aansprakelijk voor alle gevolgen van je activiteiten op de Nationale Rijles App -website en/of -applicatie en voor onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van je inloggegevens.

Artikel 12. 
Door gebruik van de Nationale Rijles App –website en/of -applicatie aanvaard je de verplichting tot schadeloosstelling van de Nationale Rijles App, als de Nationale Rijles App schade lijdt doordat je je niet houdt aan deze Gebruikersvoorwaarden.

Artikel 13. 
De Nationale Rijles App is niet aansprakelijk voor een (tijdelijke) onmogelijkheid om de Nationale Rijles App –website en/of -applicatie te gebruiken en/of te lezen.

Artikel 14.
Klachten kun je elektronisch kenbaar maken via het contactformulier. Omschrijf en onderbouw je klacht, bij voorkeur met kopie van de bijdrage en met vermelding van het webadres of url uit de adresbalk van je browser. Vergeet niet je contactgegevens te vermelden.

Artikel 15.
De Webredactie neemt je klacht zo snel mogelijk in behandeling. Je krijgt zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen antwoord.

Artikel 16.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vallen alle overeenkomsten waarop deze Gebruikersvoorwaarden van toepassing zijn onder Nederlands recht.

Artikel 17.
De Nationale Rijles App heeft het recht om wijzigingen in deze Gebruikersvoorwaarden aan te brengen.